fbpx
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΤροπολογία για 360 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ και κοινωφελής εργασία απευθείας από τους...

Τροπολογία για 360 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ και κοινωφελής εργασία απευθείας από τους δήμους

Τη δημιουργία 360 θέσεων εργασίας στον ΟΑΕΔ και τη δυνατότητα σε ΟΤΑ να καταρτούν Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τον κυβερνοχώρο, το οποίο συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.  Ειδικότερα με την τροπολογία συστήνονται στον ΟΑΕΔ 360 νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, κατά βάση για Εργασιακούς Συμβούλους. Πρόκειται για 305 θέσεις ΠΕ Διοικητικού και Οικονομικού και 55 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Το κόστος για τον ΟΑΕΔ θα είναι περίπου 5,7 εκατ. ευρώ ετησίως αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ετσι επιδιώκεται η ενίσχυση της δυναμικότητας του ΟΑΕΔ σε προσωπικό, κυρίως σε εργασιακούς συμβούλους, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η ανεργία, ταυτόχρονα δε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του Οργανισμού έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με τις επιταγές του οποίου, ο ΟΑΕΔ, επιπλέον των υπηρεσιών που ήδη παρέχει προς τους ανέργους από τα ΚΠΑ2, οφείλει τα επόμενα χρόνια, να καλύψει πρόσθετες δραστηριότητες (αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας για τροφοδότηση της νέας διαδικτυακής πύλης (portal) του Οργανισμού, εξυπηρέτηση εργοδοτών για συμμετοχή σε προγράμματα, εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης για τους μαθητές/σπουδάστές των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και δημοσίων ΙΕΚ, εξατομικευμένη υποστήριξη των δικαιούχων του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος, διεύρυνση του φάσματος και της κλίμακας παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους ανέργους, έλεγχος ανεργίας ανά τρίμηνο των αναζητούντων εργασία εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ). Όλες οι ανωτέρω πρόσθετες δραστηριότητες εμπίπτουν στα καθήκοντα των εργασιακών συμβούλων, σύμφωνα με το επαγγελματικό τους προφίλ. Ως εκ τούτου, η πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων εντός του 2016, παρίσταται περισσότερο από αναγκαία, για την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης του “Επαναπροσδιορισμού του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ” (Business Model Reengineering Programme) σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργασιών της Διευρυμένης Διοικούσας Επιτροπής (Extended Steering Committee) . Στην τροπολογία επίσης δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και κατάρτισης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την απασχόληση ανέργων απευθείας σε Δήμους και Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία) με αποκλειστική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Παράλληλα εισάγεται η δυνατότητα απασχόλησης ωφελουμένων σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία. Η δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων υπολογίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 24 εκατ. ευρώ το 2016 και 31 εκατ. ευρώ το 2017. Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και. ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευϋείας σε δήμους, περιφέρειες ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από υπουργεία, είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του Ε.Σ.Π.Α., είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ και εϋνικούς ή άλλους πόρους, είτε με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, όπως κάϋε φορά ορίζει η κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο στοιχείο 1.4.. Για τα παραπάνω προγράμματα είναι δυνατή η επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ. από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω προγραμμάτων δύναται να περυλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων με στόχο τη διευκόλυνση επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Επιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των άνω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) θα καταρτίζει την Δημόσια Πρόσκληση για τα προγράμματα και είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις ϋέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως ϋα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους μφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς. Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν (δήμοι, περιφέρειες, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από υπουργεία) θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα ανωτέρω και καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω: α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείμενο και η διάρκεια του προγράμματος, β) οι επιβλέποντες φορείς, γ) οι ωφελούμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων μέσω του Ο.Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και η μοριοδότηση αυτών, τα οποία ορίζονται ενδεικτικά ως τα εξής: Ί) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, H) ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, Hi) η οικογενειακή κατάσταση, Ίν) το οικογενειακό εισόδημα, ν) η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογένεια, vi) η ηλικιακή ομάδα vii) Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ., viii) δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, υποβολής ενστάσεων, εξέτασης αυτών από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης ανέργων, στ) η υποχρεωτική πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουμένων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης,

www.dikaiologitika.gr

- Advertisement -

Τελευταία Νέα