Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις α­νά­γκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μη­χα­νι­κών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πο­λυτεχνικών Σχο­­λών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Α­στυ­νο­μι­κών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα έ­χουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι – εάν γίνουν δεκτοί – έχουν δυνατότητα εγ­­γρα­­φής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτέμβρη 2018.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά, επίσης, επιστήμονες οι οποίοι, αν και δεν εργάζονται κατά την ημερο­μη­­νία υποβολής της αίτησής τους, αναζητούν εργασία ή προγραμματίζουν να εργασθούν κατά τη δι­άρ­κεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από το Διευθυντή ή/και την Επιτροπή του ΠΜΣ, οι ο­ποί­οι κρίνουν, καθορίζουν και εισηγούνται στη Συνέλευση του Τμήματος Πλη­­ρο­­φορικής τη σειρά προτεραιότητας των υ­­­ποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνά­φει­α και τη συνδρομή των βασικών σπουδών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών, τυ­­χόν ε­­­παγγελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δραστηριότητες των υπο­ψη­φί­ων, κα­­­θώς και το βαθμό που θα προκύψει από ατομική συνέντευξη κάθε υποψηφίου (κίνητρα, οργα­νω­­τι­κό­­τητα, γνωστική εστίαση κλπ.) Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ε­νιαίως, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειό­με­νων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγούμενων σταδίων.

Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολο­κλή­ρω­­ση του προ­­­γράμματος απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση έντεκα (11) μαθημάτων, τα οποία κα­τα­νέμονται στις εξής γνω­στικές περιοχές:

  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων & Υποδομών
  • Δικτυοκεντρικά & Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
  • Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
  • Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
  • Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ μερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαμβανομένης της ε­­­κ­­­πόνησης της με­τα­πτυ­χι­ακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγ­ματοποιούνται κά­θε Δευτέρα και Τε­τάρ­τη (18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη ε­βδομάδα του Οκτώβρη.

Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η παρακολούθησή του συνεπάγεται υποχρεωτική συν­ει­­σφο­ρά ανταποδοτι­κού χαρακτήρα. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-20 η συνολική συνεισφορά ανέρ­χε­­ται στο πο­σό των 7.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλεται τμηματικά (ανά εξάμηνο). Υπάρχει δυνατότητα κά­­­λυ­ψης μέ­­­ρους του κόστους των σπουδών των εργαζομένων φοιτητών μέσω του προγράμμα­τος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων: Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές του ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οι­κο­γε­νει­ακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό στα εκατό (100%), το δε οι­­κογενειακό το εβδομήντα στα εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου δια­θέσιμου ισοδύναμου εισο­δή­μα­τος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημο­σι­ευ­μένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλ­λασ­σό­μενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού α­ριθ­μού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερ­βαί­νουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυ­τούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλ­λε­ται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 14 Σεπτέμβρη 2018, στη Γραμματεία Με­­ταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:

α.     Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κα­τα­­τίθεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμ­μα­τος).

β.     Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

γ.      Aντίγραφο πτυχίου (οι ήδη πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυ­νη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή της αίτησής τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την ε­ξε­τα­στι­­κή περίοδο του Σεπτέμβρη 2018.

δ.     Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του ε­ξω­­τερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη ανα­γνώ­­ρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.

ε.      Aντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.

στ.   Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που διατίθεται στην ιστοσε­λί­δα του ΠΜΣ.

ζ.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.

η.     Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής προϋπηρεσίας (πχ. βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα, αντίγραφα συμ­βά­σεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.).

θ.     Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία να αναφέρονται οι λό­γοι για τους ο­­ποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.

ι.       Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η κα­λή γνώ­­­ση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “First Certificate” των University Cam­bridge ή Mic­hi­­­­­gan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκο­μί­σουν τέ­τοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν ως προς το βαθμό γνώσης της γλώσσας.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια θα καταρτι­σθεί πί­­νακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία προ­κει­μέ­νου οι ε­πι­τυ­χόντες να καταβάλλουν 2.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΜΠΣ. Μετά το πέρας της προ­­­­­θεσμίας αυτής η κατάσταση επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλα­χόντων. Ε­πι­­­σημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο ΠΜΣ δεν ε­πι­στρέ­φε­ται σε κα­­­­μία περίπτωση στον υποψήφιο, εκτός εάν δικαιούται υποτροφίας με βάση οικονομικά κριτήρια. Κάθε αί­­­τη­ση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αι­τή­σεις που τυ­χόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οι­­­κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης γίνονται δεκτές – κατ’ εξαίρεση – αι­τή­σεις για όσους ενδιαφέρονται για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και δεν κατέστη δυνατόν να υπο­βλη­θούν μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κρι­τή­ρια εισαγωγής που ισχύουν για το Τμήμα αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμ­μα­τεί­­­­α Με­ταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέ­μ­πτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.645, κα. Άννα Παπάζογλου. Η Γραμ­μα­­­τεία του ΠΜΣ δεν θα δέχεται αιτήσεις μεταξύ 31 Ιουλίου-17 Αυγούστου 2018.

Οι φόρμες των συστατικών επιστολών, υπάρχουν στην ιστοσελίδα τoυ ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/normal/home