fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΔεκατρείς διαφωνίες της Συγκλήτου για το νέο Πανεπιστήμιο

Δεκατρείς διαφωνίες της Συγκλήτου για το νέο Πανεπιστήμιο

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις… Δεκατρείς διαφωνίες διατυπώνει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου για την συγχώνευση με το ΤΕΙ Ηπείρου. Μάλιστα υποστηρίζει ότι το νέο σχέδιο εμπεριέχει πρόσθετες διατάξεις, οι οποίες δεν συνάδουν με την εξασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εγχειρήματος. Η Σύγκλητος απέστειλε την απόφασή της στον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου καθώς το νομοσχέδιο βρίσκεται στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής.

Την απόφαση της Συγκλήτου όπως κατατέθηκε στον Υπουργό, παρουσιάζει το essos.gr και τα δεκατρία σημεία- διαφωνίες είναι τα ακόλουθα:
1. Συμμετοχή του νυν Πρυτάνεως του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η συμμετοχή του νυν Πρυτάνεως του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και μάλιστα με δικαίωμα ψήφου, συνεπάγεται συμμετοχή στις πανεπιστημιακές Αρχές μέλους μη εκλεγμένου από την πανεπιστημιακή κοινότητα, πράγμα που παραβιάζει το αυτοδιοίκητο του Ιδρύματος. Μια τέτοια συμμετοχή στα ανώτερα συλλογικά όργανα, χωρίς την νομιμοποίηση της εκλογής, θα δημιουργήσει σοβαρές αμφισβητήσεις ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων των οργάνων αυτών ακόμη και πιθανές προσφυγές στο ΣτΕ.

Κατ’ αναλογίαν, δεν νομιμοποιείται η συμμετοχή του προέδρου ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου ως αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν υφίσταται ήδη νόμιμα εκλεγμένος αναπληρωτής πρόεδρος από το Πανεπιστήμιο.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διοικητικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στο «Συμβούλιο Μετάβασης», εγκαθιστούν ένα ιδιότυπο και καινοφανές σύστημα διαρχίας, που είναι αποσταθεροποιητικό, αν όχι επικίνδυνο για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών οργάνων με βάση τις απαιτήσεις της νέας συνθήκης, η μόνη νόμιμη λύση είναι η εκλογή 4ου αντιπρύτανη, σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017.

Η απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου δεν θα είναι ομαλή και γρήγορη αν δεν υποστηριχθεί για τα μέλη του η αίσθηση του ανήκειν στον φορέα υποδοχής χωρίς εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις.

2. ΕΛΚΕ

Τα ζητήματα που αφορούν στον συντονισμό και την επίλυση θεμάτων προϋπολογισμού, οικονομικής διαχείρισης, ΕΛΚΕ και πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν αντικείμενο αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Ιδρύματος και μάλιστα των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου, όπως η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Οικονομικής Διαχείρισης, η Επιτροπή Ερευνών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι αντικείμενο του προτεινόμενου «Συμβουλίου Μετάβασης» του οποίου τα 4 από τα 5 μέλη δεν θα έχουν εκλεγεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο τίτλος «Συμβούλιο Μετάβασης» θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να παραπέμπει αποκλειστικά στον συμβουλευτικό ρόλο που αυτό πρέπει να έχει ως προς τα ακαδημαϊκά θέματα των Τμημάτων του ΤΕΙ και της ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ.

3. Ενταξη των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

Οι προτεινόμενες διατάξεις για την ένταξη των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου δεν εξασφαλίζουν την επιθυμητή ακαδημαϊκή ισοπολιτεία. Η ένταξη θα έπρεπε να γίνεται μετά από αίτησή τους, με κλειστές διαδικασίες μεν, αλλά με κανονική συγκρότηση εκλεκτορικών, όπως προβλέπεται από το Νόμο για τα Πανεπιστήμια. Ειδικά για τους «λέκτορες εφαρμογών», η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης είναι δέον να γίνεται δι’ εκπροσώπων τους, για λόγους ισονομίας προς τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

4. Ιδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Η Σύγκλητος επαναφέρει την πρότασή της για την ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με προηγούμενη απόφασή της και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος.

5. Κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Όσον αφορά την κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα και την ίδρυση νέου Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, κρίνεται αναγκαία η ένταξη των μελών ΔΕΠ του πρώτου στο δεύτερο, εφόσον το γνωστικό τους αντικείμενο το επιτρέπει και όχι η ένταξή τους σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

6. Ο Τομέας Παιδαγωγικής του ΦΠΨ

Ο Τομέας Παιδαγωγικής του ΦΠΨ του ΠΙ, που δεν εμφανίζεται στο σχέδιο νόμου, θα πρέπει να ενταχθεί ως Τομέας στο Τμήμα Φιλοσοφίας. Ο αριθμός των θέων ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας του ΦΠΨ που θα μετακινηθεί στο νέο Τμήμα Ψυχολογίας πρέπει να αναπληρωθεί για το Τμήμα Φιλοσοφίας από τις πιστώσεις των νέων θέσεων του Τμήματος Ψυχολογίας. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στο ΦΠΨ με αντικείμενο στην επιστήμη της Ψυχολογίας μπορεί να κατανέμονται στο Τμήμα της Ψυχολογίας μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος ΦΠΨ, των οποίων την επίβλεψη έχουν μέλη ΔΕΠ που θα ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, μπορεί επίσης να εντάσσονται στο Τμήμα αυτό μετά από αίτησή τους και απόφαση της Συγκλήτου. Ωστόσο, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας παραμένουν αυτοδικαίως στο Τμήμα Φιλοσοφίας.

7. Τμήμα Ψυχολογίας

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι το Τμήμα Ψυχολογίας πρέπει να ενταχθεί στην Φιλοσοφική Σχολή, όπως ισχύει στο ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, το δε Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.

8. Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια φοίτησης 5 ετών (10 εξαμήνων), όπως ισχύει για όλα τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας.

9. Διοικητικοί υπάλληλοι

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει 4-6 φορές λιγότερους διοικητικούς υπαλλήλους, αναλογικά με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων μελών ΔΕΠ και φοιτητών, σε σχέση με το ΤΕΙ Ηπείρου. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει τον μικρότερο αριθμό διοικητικών υπαλλήλων μετά από τις δυο διαθεσιμότητες της περιόδου 2012-2014 σε σχέση με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας. Η ενίσχυσή του, λοιπόν, με νέες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και η απορρόφηση και αξιοποίηση όλων των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του υπό νομοθέτηση σχεδίου ανάπτυξης του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος επισημαίνει το δικαίωμά της να σταθμίσει την κανονική και ορθή λειτουργία του Ιδρύματος, προβαίνοντας σε λογική κάλυψη των κενών σε προσωπικό. Οι τοποθετήσεις των διοικητικών υπάλληλων του ΤΕΙ που θα απορροφηθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εργάζονται σε πόλεις εκτός των Ιωαννίνων, θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάστασή τους και άλλες παράμετροι παρόμοιου χαρακτήρα.

10. Ινστιτούτο «Οικονομικής Ανάλυσης και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Ως έδρα του Ινστιτούτου «Οικονομικής Ανάλυσης και Αλληλέγγυας Οικονομίας» προτείνεται η πόλη των Ιωαννίνων, όπου βρίσκεται η έδρα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά και ο κύριος αριθμός των μελών ΔΕΠ και ερευνητών στο συγκεκριμένο πεδίο.

11. Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης

Η πρόταση: «Η οικονομική διαχείριση των έργων/προγραμμάτων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. ασκείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου», χρειάζεται αποσαφήνιση και περαιτέρω εξειδίκευση, καθόσον αφορά δύο διακριτές οικονομικές οντότητες με διαφορετικά ΑΦΜ, διαφορετικά PIC Number για τα ευρωπαϊκά έργα, και διαφορετικούς κωδικούς ΟΠΣ για τα έργα ΕΣΠΑ. Επιπροσθέτως, υπάρχουν επίσης ζητήματα νόμιμης εκπροσώπησης κατά την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και ανάληψης δεσμεύσεων. Επίσης, τίθενται ζητήματα κάλυψης μη-επιλέξιμων δαπανών και πιθανών καταλογιστικών πράξεων επί των έργων και προγραμμάτων του ΠΕΚ, ιδιαίτερα καθώς ο ΕΛΚΕ ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και εφαρμόζει δημοσιολογιστικές διατάξεις.

Για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, θα ήταν πιο ορθό να δημιουργηθεί Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης που να ανήκει στις υπηρεσίες του ΠΕΚ, κατά το πρότυπο των λοιπών αντίστοιχων ερευνητικών κέντρων, όπως άλλωστε προβλέπεται και στις παρ. 13.ε και 13.στ που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΕΚ.

12. Απαιτούμενος αριθμός ίδρυσης νέων θέσεων στα νέα Τμήματα

Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ίδρυσης νέων θέσεων στα νέα Τμήματα, τα οποία απορροφούν Τμήματα του ΤΕΙ όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο Νόμου, και στα νεοϊδρυθέντα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέρχεται σε 50. Οι θέσεις αυτές πρέπει να δοθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χωρίς να επηρεάζεται ο απαιτούμενος αριθμός νέων θέσεων του Ιδρύματος για την κάλυψη των διαγνωσμένων κενών των σημερινών Τμημάτων του Πανεπιστημίου:

– Τμήμα Νοσηλευτικής, 1 θέση
– Τμήμα Λογοθεραπείας, 3 θέσεις
– Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία, 4 θέσεις
– Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 4 θέσεις
– Τμήμα Ειδικής Αγωγής, 6 θέσεις
– Τμήμα Ψυχολογίας, 8 θέσεις
– Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, 8 θέσεις
– Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, 8 θέσεις
– Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 8 θέσεις

13. Δυο πανεπιστημιουπόλεις

Τέλος η Σύγκλητος επισημαίνει ότι διατηρεί το δικαίωμα της μελλοντικής οργάνωσης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Πανεπιστημίου σε δυο πανεπιστημιουπόλεις, Ιωαννίνων και Άρτας, ανάλογα με τις δυνατότητες των κτιριακών και επιστημονικών υποδομών.

Πηγή

- Advertisement -

Τελευταία Νέα