Στην εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε αναφέρεται επίσης ότι πλέον θα γράφεται στα απολυτήρια «επώνυμο μητέρας» και όχι «το γένος»

Μ ετη εγκύκλιο γίνεται σαφές ότι το θρήσκευμα αναγράφεται μόνο με υπεύθυνη δήλωση γονέα και συγκεκριμένα: «Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα  πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας».

Πηγή