fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΑνοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Άρτας

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Άρτας

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέματα: “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης (Β΄κύκλος)” του ΕΠΑνΕΚ και “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα  στο Επιμελητήριο Άρτας από στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελλοπονήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστος Παπάζογλου  αναφέρθηκε στις δύο δράσεις του ΕΣΠΑ, τονίζοντας ιδιαίτερα την αξία του να είναι η Ελλάδα μέλος της ΕΕ και να μετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ υποστήριξε πως οι νέες δράσεις θα δώσουν μια ανάσα πνοής στην τοπική επιχειρηματικότητα και την οικονομία.
Ο κ. Άγγελος Σταυρόπουλος, παρουσίασε διεξοδικά τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης (Β΄κύκλος)» και απάντησε στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί κατά 60% σε νέες επιχειρήσεις και 40% σε υφιστάμενες.
Δικαιούχοι της δράσης για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου είναι  απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού (από τον ΔΟΑΤΑΠ, ή ΣΑΕΙ, ή ΣΑΕΠ), Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων από το Υπ. Πολιτισμού τριτοβάθμιων σχολών Θεάτρου & Χορού  και Απόφοιτοι αναγνωρισμένων μουσικών εκπαιδευτηρίων οι οποίοι είναι άνεργοι, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι με συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων επιδοτούνται Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, Μισθωτοί (πλήρους/ μερικής/ εποχιακής απασχόλησης) και Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία νέου συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς.
Επισημαίνεται, πως για την πρώτη κατηγορία ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013  δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 22.000 € για το ατομικό  εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα.
Όπως διευκρινίστηκε αν στο μεσοδιάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την απόφαση ένταξης ένας άνεργος βρει δουλειά δεν έχει κώλυμα. Διακόπτει την εργασία του και μπαίνει στο πρόγραμμα.
Στη δεύτερη κατηγορία που αφορά Υφιστάμενες επιχειρήσεις δικαιούχοι είναι Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες, αφού διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.
Σημειώνεται, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
Σε ότι αφορά το εισόδημα ισχύει ότι για την πρώτη κατηγορία (νέες επιχειρήσεις) και επιπλέον, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 €.
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται από 5.000 έως 25.000 € για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο, έως 40.000 € για συνεργατικό σχήμα 2 εταίρων και έως 50.000 € για συνεργατικό σχήμα τριών ή περισσότερων.
Η διάρκεια υλοποίησης της πρότασης τους είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής επιχειρησιακών σχεδίων λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2017.
Τέλος, η δράση εμπίπτει στον κανονισμό De Minimis, που σημαίνει ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη Δράση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα των μεταφορών), ενώ υπολογίζεται το άθροισμα των ενισχύσεων που ελήφθησαν κατά το έτος ένταξης της ενίσχυσης σε αυτήν τη Δράση και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής (DE MINIMIS).
Τη δεύτερη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”  παρουσίασε ο κ. Ανδρέας Κοντόγεωργας.
Δικαιούχοι είναι πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Ειδικότερα, επιλέξιμες στην πρώτη κατηγορία είναι Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και στη δεύτερη κατηγορία Επιχειρήσεις/Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τα οποία, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης, ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
1.Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
2.Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3.Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4.Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
Διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ίδιου καταλύματος (σήμα λειτουργίας) στις περιπτώσεις όπου:
α) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα) λειτουργίας λόγω παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης ή
β) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα) λειτουργίας, έχει εγκαταλειφθεί η λειτουργία τους και οι κτιριακές της υποδομές διατίθενται με πώληση ή εκμίσθωση σε νέα επιχείρηση (ΑΦΜ) που θα συσταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δράσης.
Η διακοπή του σήματος λειτουργίας και για τις δύο ως άνω υπο-περιπτώσεις θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον (τρεις) 3 μήνες πριν από την ημερομηνία της προκήρυξης της Δράσης.
Ο προϋπολογισμός του επιχειρησιακού σχεδίου είναι από 25.000 € έως 400.000 € . Αιτούμενος προϋπολογισμός μεγαλύτερος των 400.000,00€ θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου, ενώ
επενδυτικό σχέδιο με αιτούμενο προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000,00 € κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν μπορεί να υποβληθεί.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 45% της επένδυσης, ενώ φτάνει το 50% εάν προσλάβουν νέο προσωπικό και αμείβεται τουλάχιστον στο ύψος του βασικού μισθού (εξαιρούνται σύζυγοι, συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης).
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού)  και ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλά εντάσσονται στο Παράρτημα ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)).
Η υλοποίηση της δράση θα πρέπει να γίνει εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Η ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να γίνει από 18/12/2017 έως 28/03/2018, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/misΑνοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέματα: “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης (Β΄κύκλος)” του ΕΠΑνΕΚ και “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα  στο Επιμελητήριο Άρτας από στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελλοπονήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστος Παπάζογλου  αναφέρθηκε στις δύο δράσεις του ΕΣΠΑ, τονίζοντας ιδιαίτερα την αξία του να είναι η Ελλάδα μέλος της ΕΕ και να μετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ υποστήριξε πως οι νέες δράσεις θα δώσουν μια ανάσα πνοής στην τοπική επιχειρηματικότητα και την οικονομία.
Ο κ. Άγγελος Σταυρόπουλος, παρουσίασε διεξοδικά τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης (Β΄κύκλος)» και απάντησε στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί κατά 60% σε νέες επιχειρήσεις και 40% σε υφιστάμενες.
Δικαιούχοι της δράσης για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου είναι  απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού (από τον ΔΟΑΤΑΠ, ή ΣΑΕΙ, ή ΣΑΕΠ), Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων από το Υπ. Πολιτισμού τριτοβάθμιων σχολών Θεάτρου & Χορού  και Απόφοιτοι αναγνωρισμένων μουσικών εκπαιδευτηρίων οι οποίοι είναι άνεργοι, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι με συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων επιδοτούνται Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, Μισθωτοί (πλήρους/ μερικής/ εποχιακής απασχόλησης) και Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία νέου συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς.
Επισημαίνεται, πως για την πρώτη κατηγορία ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013  δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 22.000 € για το ατομικό  εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα.
Όπως διευκρινίστηκε αν στο μεσοδιάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την απόφαση ένταξης ένας άνεργος βρει δουλειά δεν έχει κώλυμα. Διακόπτει την εργασία του και μπαίνει στο πρόγραμμα.
Στη δεύτερη κατηγορία που αφορά Υφιστάμενες επιχειρήσεις δικαιούχοι είναι Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες, αφού διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.
Σημειώνεται, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
Σε ότι αφορά το εισόδημα ισχύει ότι για την πρώτη κατηγορία (νέες επιχειρήσεις) και επιπλέον, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 €.
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται από 5.000 έως 25.000 € για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο, έως 40.000 € για συνεργατικό σχήμα 2 εταίρων και έως 50.000 € για συνεργατικό σχήμα τριών ή περισσότερων.
Η διάρκεια υλοποίησης της πρότασης τους είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής επιχειρησιακών σχεδίων λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2017.
Τέλος, η δράση εμπίπτει στον κανονισμό De Minimis, που σημαίνει ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη Δράση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα των μεταφορών), ενώ υπολογίζεται το άθροισμα των ενισχύσεων που ελήφθησαν κατά το έτος ένταξης της ενίσχυσης σε αυτήν τη Δράση και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής (DE MINIMIS).
Τη δεύτερη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”  παρουσίασε ο κ. Ανδρέας Κοντόγεωργας.
Δικαιούχοι είναι πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Ειδικότερα, επιλέξιμες στην πρώτη κατηγορία είναι Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και στη δεύτερη κατηγορία Επιχειρήσεις/Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τα οποία, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης, ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
1.Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
2.Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3.Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4.Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
Διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ίδιου καταλύματος (σήμα λειτουργίας) στις περιπτώσεις όπου:
α) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα) λειτουργίας λόγω παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης ή
β) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα) λειτουργίας, έχει εγκαταλειφθεί η λειτουργία τους και οι κτιριακές της υποδομές διατίθενται με πώληση ή εκμίσθωση σε νέα επιχείρηση (ΑΦΜ) που θα συσταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δράσης.
Η διακοπή του σήματος λειτουργίας και για τις δύο ως άνω υπο-περιπτώσεις θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον (τρεις) 3 μήνες πριν από την ημερομηνία της προκήρυξης της Δράσης.
Ο προϋπολογισμός του επιχειρησιακού σχεδίου είναι από 25.000 € έως 400.000 € . Αιτούμενος προϋπολογισμός μεγαλύτερος των 400.000,00€ θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου, ενώ
επενδυτικό σχέδιο με αιτούμενο προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000,00 € κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν μπορεί να υποβληθεί.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 45% της επένδυσης, ενώ φτάνει το 50% εάν προσλάβουν νέο προσωπικό και αμείβεται τουλάχιστον στο ύψος του βασικού μισθού (εξαιρούνται σύζυγοι, συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης).
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού)  και ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλά εντάσσονται στο Παράρτημα ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)).
Η υλοποίηση της δράση θα πρέπει να γίνει εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Η ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να γίνει από 18/12/2017 έως 28/03/2018, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis
- Advertisement -

Τελευταία Νέα