fbpx
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑ«Κάλεσμα» για συναίνεση στη διάσωση της Μαρινόπουλος

«Κάλεσμα» για συναίνεση στη διάσωση της Μαρινόπουλος

Επιστολή προς τους προμηθευτές της Μαρινόπουλος, με την οποία ζητεί τη συναίνεσή τους προκειμένου να προχωρήσει η υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 106 β και θ, στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης με στρατηγικό επενδυτή τη Σκλαβενίτης, ταυτόχρονα με «κούρεμα» των απαιτήσεών τους κατά 50% -οριζόντια-, αποστέλλεται από την PwC, που ενεργεί ως σύμβουλος της διαδικασίας.

Επί της ουσίας οριστικοποιείται η πρόταση προς όλους τους προμηθευτές, ανεξάρτητα από το ύψος των απαιτήσεών τους, ενώ η πληρωμή των υπολοίπων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία που θα δημιουργήσει η Σκλαβενίτης θα γίνει αμέσως μετά την τελική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση, βάσει των όρων του MoU (που παρουσίασε η «N» στις 5/9), αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 14/02/2017.

Ας σημειωθεί ότι αναφορικά με τις απαιτήσεις κάτω των 100.000 ευρώ διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης, οι όροι διαγραφής των απαιτήσεων των πιστωτών (κούρεμα κατά 50%) θα ισχύσουν για όλους τους πιστωτές, ανεξαιρέτως ύψους υπολοίπου.

Νομικοί και τεχνικοί λόγοι δεν κατέστησαν δυνατή την αρχική πρόθεση να καταβληθεί προσπάθεια για εξαίρεση των πιστωτών με υπόλοιπα κάτω των 100.000 ευρώ.

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο χρονικό διάστημα 26.9.2016 – 28.9.2016 η τελική μορφή της συμφωνίας εξυγίανσης, όπως θα έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, θα αναρτηθεί σε ασφαλή ιστοσελίδα και οι προμηθευτές καλούνται εφόσον συναινούν στις βασικές αρχές της συμφωνίας εξυγίανσης, με βάση την επιστολή, να ενημερωθούν σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα για να αναζητήσουν την τελική μορφή της συμφωνίας και να προσέλθουν σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο για υπογραφή της, όπως αυτό απαιτείται από τον νόμο, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή των συμφωνιών εξυγίανσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου έως τις 30/9/2016.

Η επιστολή ενημερώνει τους προμηθευτές της Μαρινόπουλος για τη συμφωνία εξυγίανσης σε συνέχεια της υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Μαρινόπουλος, της Ι&Σ Σκλαβενίτης και των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης τους, τουλάχιστον του 60% αυτών, και προετοιμάστηκε από την PwC η οποία ανέλαβε εκ μέρους της Μαρινόπουλος την οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας με τους προμηθευτές/πιστωτές της προκειμένου:

* να τους ενημερώσει σχετικά με τις βασικές αρχές της συμφωνίας εξυγίανσης,

* να τους εξηγήσει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και

* να τους παρουσιάσει το χρονικό των ενεργειών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σκοπός αυτής της επιστολής είναι επίσης η παροχή υποστήριξης στους προμηθευτές με τη μορφή ενός helpdesk για την επίλυση αποριών και παροχή διευκρινίσεων.

Αν και η επιστολή συνοδεύεται από απαντητική φόρμα, η οποία θα καταδείξει εάν η Μαρινόπουλος εξασφαλίζει τη συναίνεση του 60% των πιστωτών της (οι πληροφορίες θέλουν να έχει συγκεντρωθεί ήδη από τις άτυπες συζητήσεις πάνω από το 50%), εξυπακούεται ότι η τελική και νομικά δεσμευτική έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης από πλευράς προμηθευτών θα ζητηθεί όταν η συμφωνία είναι ολοκληρωμένη, υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Σύμφωνα με την επιστολή, η υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην όλη διαδικασία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος και ανοίγει τον δρόμο προς την ανάπτυξη μίας βιώσιμης λύσης, η οποία θα οδηγήσει σε βάθος χρόνου επιστροφή στην κανονικότητα και θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Περιλαμβάνει  την ίδρυση μιας νέας εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα μετέχει η Ι&Σ Σκλαβενίτης ΑΕΕ (Επενδυτής) κατά ποσοστό 100% και μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 4 εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλου και συγκεκριμένα των ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε., EXPRESS M Α.Ε., ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ Α.Ε. στη νέα εταιρεία.

Στη νέα εταιρεία μεταφέρονται:

* Όλα τα ακίνητα, άυλα περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα και ταμειακά διαθέσιμα

* Οι απαιτήσεις από μεταβιβαζόμενες εταιρείες, τρίτους, επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα

* Οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

* Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τραπεζικά ιδρύματα

* Το 50% των χρεωστικών υπολοίπων προμηθευτών σε κάθε εταιρεία υπό εξυγίανση, βάσει των ισοζυγίων 30.06.2016

* Το σύνολο των οφειλών προς εκμισθωτές ακινήτων και εταιρείες leasing για μισθώσεις ακινήτων που παραμένουν ενεργές

* Το σύνολο των ενεργών συμβάσεων μισθώσεων και υπομισθώσεων σε εμπορικές στοές

* Οι οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς και το ελληνικό Δημόσιο – με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και διακανονισμούς.

* Όλες οι ενεργές την 30.06.2016 συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις εργαζομένων αμειβόμενων με ΑΠΥ/ΤΠΥ των υπό εξυγίανση εταιρειών κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής [Ημερομηνία Μεταφοράς], συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων, με ενεργή κατά την 30.06.2016 σύμβαση.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη μεταβίβαση στη νέα εταιρεία του ποσοστού συμμετοχής του ομίλου Μαρινόπουλου στις εταιρείες ΜΑΡΚΕΤΑ Α.Ε., της ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. (μετά της 100% θυγατρικής της TOP HOUSE A.E.), της ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε., της ΖΕΥΞΗ Α.Ε. και της GUEDO (μετά της κατά 100% θυγατρικής της CHRIS CASH & CARRY).

Επίσης εξασφαλίζεται ενδιάμεση χρηματοδότηση για την περίοδο μέχρι και την ολοκλήρωση της συναλλαγής στην οποία θα συνεισφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στη συμφωνία (ALPHA BANK A.E., EUROBANK ERGASIAS ΕΥΡΩΒ A.E., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡ Α.Ε.), η Σκλαβενίτης και οι μέτοχοι της Μαρινόπουλος.

Ενδιάμεση χρηματοδότηση

Στην περίοδο μεταξύ της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας (02/09/2016) και της 30.11.2016 προβλέπεται χρηματοδότηση συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία των καταστημάτων:

* Τα πιστωτικά ιδρύματα με ποσό 55 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 15 εκατ. ευρώ είναι εγγυημένα από τη Σκλαβενίτης)

* Η Σκλαβενίτης με 15 εκατ. ευρώ

* Οι υφιστάμενοι μέτοχοι των εταιρειών με ποσό 10 εκατ. ευρώ

Χρηματοδότηση της νέας εταιρείας

Τα πιστωτικά ιδρύματα και ο επενδυτής έχουν συμφωνήσει ότι κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα συμφωνήσουν σε αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της νέας εταιρείας, η οποία θα καταβάλει άμεσα, μετά την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης και το πέρας της προβλεπόμενης διαδικασίας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα μεταφερόμενα υπόλοιπα των προμηθευτών εμπορευμάτων και υπηρεσιών (σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης) που προβλέπει η χρηματοδότηση:

* νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 362 εκατ. ευρώ το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες με εγγύηση της Σκλαβενίτης και καταβολή κεφαλαίων συνολικού ύψους 125 εκατ. ευρώ από τη Σκλαβενίτης.

Βασικά βήματα ολοκλήρωσης της συμφωνίας

Τα βασικά χρονικά ορόσημα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έχουν ως εξής:

* 2/9/2016: Υπογραφή μνημονίου συνεννόησης συνεργασίας σε συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (εταιρείες προς εξυγίανση, μεταβιβαζόμενες εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα και μέτοχοι εταιρειών).

* 09/09/2016: Υπογραφή συμφωνίας ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

* 30/09/2016: Υποβολή συμφωνιών εξυγίανσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου προς έγκριση.

* Ολοκλήρωση της συναλλαγής μετά την τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου και το πέρας της προβλεπόμενης διαδικασίας από τους σχετικούς νόμους (σε κάθε περίπτωση πριν από τις 14.02.2017).

Κρίσιμο ορόσημο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτελεί η υποβολή των συμφωνιών εξυγίανσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Για την υποβολή αυτή απαιτείται και η συναίνεση τουλάχιστον του 60% των πιστωτών των εταιρειών υπό υξυγίανση – συμπεριλαμβανομένου του 40% των ενέγγυων πιστωτών.

Σημειώνεται ότι με την τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης, οι όροι που θα προβλέπονται θα ισχύουν για το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως της συναίνεσής τους ή μη στη συμφωνία αυτή.

Πώς θα γίνει το «κούρεμα» χρεών κατά 50% και πότε θα πληρωθούν οι προμηθευτές

t Η απόφαση του δικαστηρίου για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης της Μαρινόπουλος θα ανοίξει το δρόμο στις αποπληρωμές του 50% των οφειλών της αλυσίδας προς όλους τους προμηθευτές, ανεξαρτήτως ύψους υπολοίπου, όπως αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα της PwC, που συνόδευε τις προσωποποιημένες επιστολές τις οποίες λαμβάνουν από χθες οι πιστωτές της αλυσίδας.

Όσον αφορά τα ποσά που διαγράφονται με βάση τη γνωμοδότηση φορολογικών συμβούλων, που επικαλούνται την προβλεπόμενη νομοθεσία του Πτωχευτικού Κώδικα, εκπίπτουν φορολογικά, ωστόσο αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Αναλυτικότερα, η πληρωμή των υπολοίπων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, τον έλεγχο της οποίας θα έχει η Σκλαβενίτης, θα γίνει αμέσως μετά την τελική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επιδίωξη των νομικών εκπροσώπων της προς εξυγίανση εταιρείας είναι το τελικό κείμενο της συμφωνίας να κλειδώσει έως στις 30/9 ή το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου έχοντας την συναίνεση τουλάχιστον το 40% των ενέγγυων πιστωτών και τουλάχιστον το 60% του συνόλου, οπότε και θα κατατεθεί στο Δικαστήριο νέα αίτηση για υπαγωγή της Μαρινόπουλος στο άρθρο 106Β, ώστε να ενεργοποιηθεί τελικά η διαδικασία που προβλέπει το εν λόγω άρθρο. Στόχος το όλο εγχείρημα είναι να εκδικαστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ωστόσο την ημερομηνία εκδίκασης θα την ορίσει το δικαστήριο.

Όπως τονίζεται, πάντως, στο ενημερωτικό σημείωμα σε κάθε περίπτωση, βάσει των όρων του Μνημονίου Συνεννόησης, η διαδικασία για την αποπληρωμή του 50% των οφειλών πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 14 Φεβρουαρίου 2017.  Επισημαίνεται επίσης ότι το «κούρεμα» κατά 50% των απαιτήσεων θα επιβληθεί σε όλους τους προμηθευτές, ακόμη και σε όσους έχουν απαιτήσεις κάτω από 100.000 ευρώ.

Όπως ξεκαθαρίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα, σε περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης, οι όροι διαγραφής των απαιτήσεων των πιστωτών θα ισχύσουν για όλους τους πιστωτές ανεξαρτήτως ύψους υπολοίπου.

Υπενθυμίζεται ότι τα υπόλοιπα που αναφέρονται σε κάθε επιστολή έχουν προκύψει βάσει των ισοζυγίων 30/06/2016 των εταιρειών υπό εξυγίανση.

Προς τούτο και λόγω των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεν υπάρχουν περιθώρια προσαρμογής των υπολοίπων αυτών. Αν, ωστόσο, κάποιος πιστωτής διαφωνεί για το ύψος του υπολοίπου, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τη Μαρινόπουλος.

Επίσης, στον βαθμό που κάποιος πιστωτής δεν δεχτεί την πρόταση κουρέματος των απαιτήσεών του κατά 50%, δεν έχει δυνατότητα να διαπραγματευτεί ένα διαφορετικό ποσοστό διαγραφής ούτε και ένα άλλο χρονικό διάστημα αποπληρωμής. Και αυτό γιατί η νομοθεσία του πτωχευτικού κώδικα στον οποίο βασίζεται η συμφωνία εξυγίανσης απαιτεί ίση μεταχείριση όλων των πιστωτών.

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα συζήτησης για διαφορετικούς όρους ανά πιστωτή (είτε ποσοστού ή περιόδου αποπληρωμής).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον βαθμό που συγκεντρωθεί η πλειοψηφία του 60% των πιστωτών και προχωρήσει η συμφωνία εξυγίανσης, θα ισχύσουν οι ίδιοι όροι για το σύνολο των πιστωτών (δηλ. κούρεμα 50%), ανεξαρτήτως της συναίνεσής τους ή όχι.

Φορολόγηση διαγραφεισών οφειλών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα και για το εάν τα ποσά των απαιτήσεων που διαγράφονται από τους πιστωτές στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης (κούρεμα του 50%) εκπίπτουν φορολογικά.

Όπως τονίζεται από την PwC, υπάρχει γνωμοδότηση από φορολογικό σύμβουλο ότι τα ποσά απαιτήσεων που διαγράφονται από τους πιστωτές στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, σύμφωνα με το έκτο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα, εκπίπτουν φορολογικά χωρίς να εξαρτάται η έκπτωση αυτή από τυχόν συναίνεση ή μη στη συμφωνία εξυγίανσης, ωστόσο -όπως επισημαίνεται- αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Factoring

Σε περίπτωση πιστωτή που βρίσκεται σε συμφωνία factoring χωρίς αναγωγή (non-recourse), το υπόλοιπό του πιστωτή δεν κουρεύεται και επομένως ως μη θιγόμενος δεν απαιτείται η συναίνεσή του. Αν η συμφωνία factoring είναι με αναγωγή (recourse), τότε ισχύουν οι ίδιοι όροι διαγραφής (δηλ. κούρεμα 50%) και επομένως χρειάζεται η συναίνεση του πιστωτή.

Εμπράγματες εγγυήσεις

Αν υπάρχουν εμπράγματες εγγυήσεις για τα υπόλοιπα που οφείλει η Μαρινόπουλος, με την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπεται η μεταφορά στη νέα εταιρεία μόνο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αναφέρονται στην επιστολή.\

Τα υπόλοιπα των πιστωτών που θα μεταφερθούν (μετά το κούρεμα 50%) θα εξοφληθούν πλήρως από τη νέα εταιρεία και κατά συνέπεια οι όποιες εμπράγματες εγγυήσεις τα αφορούν είναι άνευ αντικειμένου.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις των πιστωτών που βρίσκονται σε νομική διαμάχη με τη Μαρινόπουλος, δεν διευκρινίζεται εάν θα πρέπει ο πιστωτής να παραιτηθεί από τη δίκη και εάν η απαίτησή του θα καλυφθεί από τη νέα εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση από εξειδικευμένο συνεργάτη της PwC.

Η επόμενη μέρα

Για όσους πιστωτές της Μαρινόπουλος δεν είχαν ήδη συνεργασία με την Ι&Σ Σκλαβενίτης, στον βαθμό που προχωρήσει η συμφωνία εξυγίανσης, οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία συνεργασίας θα ξεκινήσουν με τη νέα εταιρεία.

Στη σύνθεση του Δ.Σ της νέας εταιρείας δεν θα υπάρχουν υφιστάμενα μέλη της Μαρινόπουλος ή άλλων εταιρειών του ομίλου.

Πίεση χρόνου

Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους οι πιστωτές της Μαρινόπουλος για να αποφασίσουν εάν συναινούν ή όχι στην προτεινόμενη λύση είναι λίγων ημερών και δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης.

Όπως τονίζει η PwC, τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξυγίανσης είναι όπως προβλέπονται στην επιστολή και δεν είναι εφικτή η αλλαγή τους.

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η παράταση για την υποβολή της απάντησης ή για την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σε επίπεδο εμπιστευτικότητας της απάντησης έκαστου προμηθευτή επισημαίνεται ότι η υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης θα κατατεθεί στο δικαστήριο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η συμφωνία εξυγίανσης αφορά τις υπό εξυγίανση εταιρείες του ομίλου Μαρινόπουλος.

Μέχρι την έγκρισή της συμφωνίας και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το σημείο που θα πρέπει να απευθύνεται έκαστος πιστωτής για την παροχή επίσημης πληροφόρησης είναι η γραμμή επικοινωνίας της PwC.

Πηγή

 

- Advertisement -

Τελευταία Νέα