Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

0
104

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται 42 θέματα.
Αναλυτικότερα:
Εισηγητής: Δήμαρχος

1.Λήψη απόφασης για την δημιουργία γεωπονικής σχολής στην Άρτα
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
2.Μείωση μισθωμάτων βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012
3.Επιστροφή ποσών που προέρχονται από λάθος χρέωση τετ. μέτρων.
4.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
5.Λύση μίσθωσης σχολικής έκτασης στη θέση “ΜΟΥΣΙΑΣ ή ΛΙΒΑΔΙ” στη Τ.Κ. Ράχης
6.Λύση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου Αγίων Αναργύρων
7.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
8.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων
9.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
10.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων
11.Εγγραφή ως συνδρομητής σε εφημερίδες, περιοδικά και Ηλεκτρονικά Μέσα για το έτος 2017
12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής “Προμήθεια αντλητικού
συγκροτήματος για το κλειστό γυμναστήριο Τ9″ Κωστακιών
13.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  έτους 2016
14.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  έτους 2016
Εισηγητής Γενικός Γραμματέας
15.Ακύρωση της αριθμ. 402/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με την ¨Ανανέωση ή μη παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ”
16.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων
17.Έγκριση Σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:2)  «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:  Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002201
18.Έγκριση Σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1)  «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και  Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής ΒασικώνΑγαθών:  Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002201
19.Έγκριση του σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1)  « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» της πράξης με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» με   κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001981
20.Έγκριση παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κορωνησίας  για την στέγαση του Συλλόγου  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΩΤΩΝ
21.Έγκριση παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μύτικα  για την στέγαση του
Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα “Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ”

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
22.Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά επτά  (7) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου (A/A:1)  με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοιν. Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοιν. Φαρμακείο Δήμου Αρταίων», στον άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002201
23.Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών περισυλλογής-μεταφοράς και σίτισης-στάβλισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών)
με ιδία μέσα (προσωπικό, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
24.Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς λόγω  αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
25.Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 30 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ζ. Αράχθου
26.Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 35 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τ.Ο.Ε.Β.  Ζ. Λούρου
27.Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017 και Απολογισμού-Ισολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του Τ.Ο.Ε.Β.  Γλυκορρίζου Άρτας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
28.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αγορά βιβλίων
29.Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία
30.Έγκριση πίστωσης για τη διοργάνωση του 3ου αγώνα δρόμου Άρτας
“Ο Δρόμος του Γιοφυριού”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας και Πρασίνου
31.Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών “Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών
εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ
32.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου “Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
33.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.001 συνολικού ποσού 294,15
34.Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας”
35.Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό των αυλακιών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
36.Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας για την «Προετοιμασία φακέλου για την δημιουργία βιομηχανικού πάρκου (ΒΙΠΑ) στο Ν. Άρτας. Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας»
37.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή προτομής Γιάννη Μόραλη
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Αναδάσωση καμένης
αναδασωτέας έκτασης στη θέση Αγ. Παρασκευή Τα.Κ. Αμμοτόπου
39.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Οδοποιία Δ.Ε. Βλαχερνών
40.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή δικτύου
ηλεκτροφωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου
41.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων  Τ.Κ. Κορφοβουνίου
42.Συγκρότηση της  επιτροπής  Οριστικής παραλαβής έργου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here