fbpx
Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023
Αρχική ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Τι αλλάζει στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα

Τι αλλάζει στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα

Αυστηροποίηση της διαδικασίας έκδοσης κυκλοφορίας φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών

 

Επιπλέον δικαιολογητικά θα απαιτούνται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων οχημάτων (επιβατικών ΙΧ ή ελαφρών φορτηγών), προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα πλαστών στοιχείων που τα συνοδεύουν, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πέρα από τα έως σήμερα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θα είναι υποχρεωτικά επίσης:  

1) Βεβαίωση της αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας, η οποία περιλαμβάνει: α) την έγκριση τύπου με βάση την οποία ταξινομήθηκε το όχημα, β) τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών CO2 και οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το όχημα, γ) την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και δ) τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.
2) Βεβαίωση του εθνικού διανομέα της χώρας μας, για το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα, πότε και με τι διανυθέντα χιλιόμετρα, και ποιες τυχόν εκκρεμούν.
3) Βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης με το εξής περιεχόμενο: α) πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν καθώς και ποιοι εκκρεμούν, β) ποιοί ήταν επιτυχείς και ποιοί όχι και γιατί και γ) πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα είχε το όχημα σε κάθε έλεγχο.
4) Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των τριών πιο πάνω βεβαιώσεων, όπως επίσης και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας, που απαιτείται πριν την ταξινόμηση.

Οι παραπάνω βεβαιώσεις των αρχών της αλλοδαπής προσκομίζονται με επίσημη μετάφρασή τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποβάλλουν ανά έξι μήνες αίτημα στις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού προκειμένου να τους διαβιβάζουν κατάλογο με τα νομίμως λειτουργούντα ΚΤΕΟ της χώρας τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστής βεβαίωσης του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης ή βεβαίωσης μη νομίμως λειτουργούντος ΚΤΕΟ, επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία ή όργανο ειδικά οριζόμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στον εισαγωγέα του οχήματος πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος.

Βεβαίωση αντιπροσώπου

Για τον τελωνισμό επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης οχήματος ή ελαφρού φορτηγού, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης «τεχνικής επικαιροποίησης», η οποία εκδίδεται από τον εγχώριο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της μάρκας του οχήματος και βεβαιώνει, για το συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου: α) το μοντέλο και την έκδοση /παραλλαγή του, β) τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του, γ) την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία, δ) τις εκκρεμείς ή μη ανακλήσεις και ε) τις πλέον σύγχρονες καταχωρημένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου.

Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχήματος ή τη μεταβίβαση πάσης φύσεως οχήματος που εισήλθε ως μεταχειρισμένο στη χώρα, απαιτείται επιπλέον των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών και βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου, που βεβαιώνει το έτος πώλησης και το γνήσιο του αριθμού πλαισίου και κινητήρα, τον κυβισμό, τον χρωματισμό και την κατηγορία του οχήματος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται και λοιπά στοιχεία ως αντικείμενο της βεβαίωσης του παραπάνω εδαφίου.

Η ισχύς των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων αρχίζει από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εκκινεί η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώριση των βεβαιώσεων των αντιπροσώπων ή των κατασκευαστικών οίκων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες  για την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Για την έκδοση της βεβαίωσης καταβάλλεται παράβολο ύψους 20 ευρώ υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Από το παραπάνω παράβολο ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται για την αποζημίωση των φορέων έκδοσης των βεβαιώσεων και το υπόλοιπο αποδίδεται σε ειδικό κωδικό για εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας, ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, και κατασκευή κλειστών χώρων (πίστες) εκτέλεσης των ειδικών δοκιμασιών των υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Σε περίπτωση που σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από τον αντιπρόσωπο ή του κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου, ο εισαγωγέας αποζημιώνει εις όλον τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην τιμή κτήσης του οχήματος, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία. Η αποζημίωση εις όλον από τον εισαγωγέα πραγματοποιείται ακόμα και αν το όχημα έχει εν τω μεταξύ μεταπωληθεί. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

Τι απαντά – μεταξύ άλλων – ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων (ΣΕΕΑΕ):

Το νομοσχέδιο καθιστά την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από χώρα της ΕΕ, ουσιαστικά και εκ των πραγμάτων απαγορευτική!!! Εν ολίγοις οι διαδικασίες και τα έγγραφα που πρέπει να συγκεντρωθούν από τον εισαγωγέα Έλληνα έμπορο για τον εκτελωνισμό και την ταξινόμηση ενός τέτοιου αυτοκινήτου είναι τόσο πολλά, πολύπλοκα, χρονοβόρα και κοστοβόρα, που επί της ουσίας παρεμποδίζεται και εγκαταλείπεται εκ των προτέρων ως εντελώς ασύμφορη κάθε τέτοια συναλλαγή.

Εάν ψηφιστεί αυτό το πρωτοφανές σχέδιο νόμου, θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να μπούν λουκέτα σε χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου και να στερηθούν οι εργαζόμενοι σε αυτές την εργασία τους, ως επίσης και την τεράστια απώλεια εσόδων για την πολιτεία αφού θα σταματήσουν αμέσως όλες οι εισαγωγές των εν λόγω αυτοκινήτων.

Εάν ο Υπουργός αγνοήσει τις εισηγήσεις μας και τις απόψεις μας θα προκαλέσει, συνειδητά πλέον, ένα ολέθριο σφάλμα εις βάρος ενός ολόκληρου εμπορικού κλάδου, εις βάρος των εργαζομένων σε αυτό και εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή, ενεργώντας επί της ουσίας υπέρ της προώθησης των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία ελέγχουν την αγορά του αυτοκινήτου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Τελευταία Νέα

Λύγισε στα πέναλτι ο εξαιρετικός ΝΟΒ

Μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Βουλιαγμένη, με την Μπαρτσελονέτα να χρειάζεται τα πέναλτι για να κάμψει την αντίσταση της ομάδας του Βουγιασίνοβιτς. Η κανονική...

Ενημερωτική ημερίδα φοιτητών σχετικά με την διατροφική αξία των αλιευμάτων του Αμβρακικού

Συνεχίζεται η στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στα υψηλής διατροφικής αξίας αλιεύματα του Αμβρακικού Κόλπου από το Επιμελητήριο Άρτας. Μετά τις δυο ημερίδες...

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Άρτας εγκαινιάζει την λειτουργία του

Με καθυστέρηση σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η Δημοτική Αρχή, μετά από έξι συνεχόμενες παρατάσεις που δικαιούνταν από τον Νόμο ο...

Ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου “Νικόλαος Σκουφάς”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου "Νικόλαος Σκουφάς" ευχαριστεί όλους όσους εργάστηκαν και βοήθησαν να πραγματοποιηθούν με επιτυχία,τον Απρίλιο του 2023, οι θεατρικές...